Adviesraad Welzijn, Inspiratie en Meedoen

Wij hebben vanuit onze wetenschapsontwikkeling moeite om het intuïtieve niveau een plaats te geven en te waarderen. Ook al benadrukken topwetenschappers nog zo vaak dat intuïtie essentieel is voor nieuwe ontdekkingen.


Hulp nodig?

Participeren

Kijken met de ogen van de ander
Weten wat de ander ziet
Wat hij hoopt en vreest
Doet elk verschil teniet

Luister eerst goed naar elkaar
Bekijk het eerst door beider ogen
Leef je in, vergeef, begin opnieuw
Toon mededogen


Wat voor samenleving willen wij?

Actief meedoen gaat uit van het gunnen van gelijkwaardigheid aan anderen en jezelf.

In de afgelopen 30 jaar is voor het grootste deel van de bevolking welzijn en welvaart afgenomen en ondergeschikt gemaakt aan exploderende topinkomens en bedrijfswinsten.

Willen we achteruit of vooruit naar de toekomst?

Mensen die gelukkig zijn in wat ze doen zijn voor de samenleving het meest waardevol en zijn ook bereid dat te doen tegen het laagste inkomen waarbij bestaanszekerheid en geluk te realiseren is.

Bestaanszekerheid betekent solidariteit, tolerantie en openheid, beter opgevoede kinderen, lagere zorgkosten, productievere werknemers, slimmere mensen, ruimte voor kunstenaars, artiesten, wetenschappers, vakmensen en nog veel meer.

Verder stimuleert het kennis, kunde, kunst, welzijn en welvaart en leidt zo tot grotere groei.

De economische en sociale kosten die momenteel gemaakt worden om schaarste in stand te houden zijn enorm.

En pas als we welzijn en welvaart ervaren lukt het mensen werkelijk te participeren en te groeien.

Waar komt dit vandaan?

Kaders voor participeren

  • Burgerparticipatie gaat over het meedenken over én uitvoeren van beleid
  • Burgerparticipatie is tweerichtingsverkeer
  • Iedereen vindt burgerparticipatie nodig
  • Hoe meer mensen bij burgerparticipatie worden betrokken, hoe beter
  • We willen zoveel mogelijk mensen bij de discussie hebben, dus ook de adviesorganen

Wanneer gaan we werkelijk participeren?

Een mens is geen mens zonder anderen.

Sommige mensen lukt het niet of willen niet alle regeltjes volgen.

Dit kan zijn omdat je een bijdrage wilt leveren aan de samenleving waarbij het systeem je belemmert om te ontplooien of omdat je beperkingen ervaart die dit verhinderen. 

Dit zijn vaak kwetsbare mensen die even niet aan de juiste voorwaarden voldoen en in het huidige systeem geforceerd worden tijdelijk of wellicht permanent in armoede te bestaan.

Wij begrijpen de noodzaak om soms te corrigeren, maar het frustreren van bestaanszekerheid brengt vele gevaren met zich mee.

Het ontzeggen van een waardig bestaan leidt op langere termijn bijna altijd tot extreem hoge meerkosten voor de samenleving.

In eerste instantie gaan we van de eigen kracht uit, maar als blijkt of aangegeven wordt dat dit niet toereikend is, dient onderzocht te worden of het middel zijn doel niet voorbijschiet.

Waar nodig dienen beperkingen en belemmeringen vanuit de overheid opgeheven te worden om mensen te laten participeren.

Er dient speciale aandacht uit te gaan naar kwetsbare mensen om te voorkomen dat de individuele en maatschappelijke schade en systeemkosten ontsporen door de huidige regelingen.

Hoe denk jij erover?
Lastige woorden?

Bestaanszekerheid voor iedereen?

Van liefdadigheid naar gelijkwaardigheid.

Het lijkt realiteit dat van toekomstige generaties een steeds kleiner deel uiteindelijk via betaalde arbeid uit de armoede kan komen.

Hoe zorgen we ervoor dat deze groei aan mensen zonder voldoende betaalde arbeid niet leidt tot een groeiende groep in permanente armoede?

En hoe voorkomen we dat het systeem mensen remt in hun ambities met als gevolg dat de hele samenleving minder daadkrachtig ontwikkeld?

Als wij werkelijk een flexibele arbeidsmarkt en innovatieve samenleving willen waarin iedereen kan participeren ondanks dat er onvoldoende werk is voor iedereen die wil werken. Dan zullen we dus een andere visie moeten ontwikkelen op hoe mensen rechten en bestaanszekerheid gegund gaan worden.

Het wordt dan belangrijker dat als je iets wilt bereiken, dat je de middelen gegund worden om daar naar te handelen.

Of je nu wilt studeren, iets maken, iets bedenken, uitvoeren, meedoen of even rust nodig hebt. Schep daarvoor ruimte want welzijn en welvaart maken een stimulerende samenleving.

Hoe nemen we de stigmatisering weg en de gevoel van minderwaardigheid bij mensen die aangewezen zijn op inkomensondersteuning voor hun bestaan?

Door gelijkwaardigheid niet langer te ontkennen in de vorm van het versplinteren van de samenleving in diverse groepen met eigen rechten en aanspraken. Dat betekend dat we in zetten op gelijkwaardigheid in plaats van uitsluiting.

Door gelijkwaardigheid kan inkomensondersteuning niet langer gezien worden als een sluitpost van beleid of een handeling van liefdadigheid. Maar wordt gezien als een voorwaarde voor een gezonde en voortvarende samenleving

Het vereenvoudigen van het systeem waardoor misbruik lastig is, het opheffen van controleapparaten waar mogelijk en een gemeente die actief op zoek gaat naar burgers in de knel lijkt dan dus voor de hand te liggen.

Welvaart en Welzijn zijn van Gelijke Waarde in een Gezonde, Voortvarende Samenleving

Iedereen heeft behoefte aan beiden.

Meedoen heeft dus net zo veel te maken met wat je nodig hebt als met hoe je je daarbij voelt.

Geld speelt geen rol als je hebt wat nodig is en je je daarbij gelukkig voelt.

Maar werk is alleen een weg uit armoede indien er: voldoende werk is, de beloning hoog genoeg en de werkomstandigheden gezond zijn.

Omdat steeds vaker niet aan de voorwaarden wordt voldaan is dit werkaanbod alleen arbeid en dat is alleen vol te houden als je een zekere mate van bestaanszekerheid en geluk geniet.

De groeiende groep mensen voor wie geen werk beschikbaar is worden nu uitgesloten en gediscrimineerd en dat is niet onvermijdelijk.

Dit wordt ten dele veroorzaakt, verergerd en in stand gehouden door regelingen en het ontbreken van zekerheden in de samenleving.

Participeren gaat voornamelijk over meedoen, dat geeft aan dat het je gegund wordt en dat er gelijkwaardigheid is en dan ervaar je welzijn en welvaart.De oorsprong van zelfverkozen en het gevolg van opgelegde beperkingen versterkt belemmeringen in de grootte en kwaliteit van de sociale cirkel, eigen gezondheid en participatie. 

Het grootste deel van opgelegde beperkingen is vermijdbaar en biedt ruimte voor groei.

Recent nieuws:

Mantelzorger moet WMO ondersteuning krijgen:

http://www.clientenbelangamsterdam.nl/?s_page_id=6461

Beschikbare algemene adviezen voor uw adviesraad.

Adviezen dienen toegesneden te worden voor uw gemeente.

http://awim.nl.server48.firstfind.nl/advies/combiadvies.pdf

Algemeen advies aangaande informatievoorziening en beeldvorming

Adviezen in voorbereiding:

Algemeen advies collectieve ziektekostenvoorziening, hier wordt onder andere ingegaan op de efficientie van de bestaande regeling, informatievoorziening, werkwijze gemeente, ondersteuning adviesraden etc.

Heeft u interesse in dit advies voor uw gemeente?

Laat het weten en wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.